Bouw & Wonen

Verantwoordelijkheden van de bouwdirectie

Bouwbedrijf Zeeland

De bouwdirectie moet erop toezien dat het project wordt uitgevoerd in overeenstemming met het plan en het budget en met de in het contract vastgelegde wijzigingen. Planken vol bouwdocumenten moeten aan de bouwdirectie worden overhandigd, om te worden gebruikt als leidraad of contract. In sommige gevallen kan men problemen vinden met de kosten van het project, waardoor het budget moet worden verlaagd.

Terwijl de bouwdirectie de tekeningen en plannen beoordeelt, wordt de eigenaar op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden. Hij of zij probeert vaak een manier te vinden om de kosten te drukken en toch het budgetdoel te bereiken. Als het budget zodanig moet worden verlaagd dat de bouwmaterialen moeten worden geleverd door leveranciers of zelf moeten worden aangeschaft, moet de bouwdirectie de plannen laten goedkeuren alvorens met het project verder te gaan. Er moet rekening worden gehouden met de noodzaak om geld te besparen, wat het geld van iemand anders een probleem zou zijn.

Ingeval een bouwplan of het project in zijn geheel wordt goedgekeurd, dient een bouwschema te worden opgesteld. Er dient een tijdschema te worden opgesteld dat de aankoop van alle bouwmaterialen omvat, een schatting van de tijd die nodig zal zijn om het gehele project te voltooien, en gedurende welke tijd alle arbeid die nodig is voor de voltooiing van het project in overeenstemming moet zijn met de betrokken kosten. In het geval dat een kostenvermindering moet worden bereikt, moet een overzicht worden gemaakt van de onder- en onderaannemers en moet ervoor worden gezorgd dat de overzichten worden bewaard voordat zij worden gebruikt.

Bovenal moet een bouwopzichter erkennen dat het niet zijn of haar taak is toezicht te houden op de bouw van gebouwen. Alle beslissingen moeten worden genomen door de eigenaar van het project en zijn of haar ontwerpadviseur. Als iemand ervoor kiest betrokken te zijn bij de bouw voor zijn eigen bouwbedrijf, zal hij een regeling treffen met de ontwerpadviseur van zijn klant.

In vele gevallen zal een onderaannemer van de ontwikkelaar, gewoonlijk zonder voorafgaande afspraak met de ontwerper, de plannen tekenen en hun plannen aan de eigenaars verstrekken. Vaak wordt over het hoofd gezien hoe belangrijk het is dat een ervaren supervisor de kennis en het vertrouwen van de eigenaar in deze projecten beoordeelt, die weet wat wel en wat niet moet worden gedaan en die door de “speciale” aannemer in het ootje zal worden genomen.

Zelfs als u uw huis hebt gebouwd en alle bouwontwerpplannen vóór de bouw van uw huis hebt gedaan, zou u uw eigen architect uw nieuwe huis of toevoeging moeten laten tekenen en het aan uw lokale bouwafdeling voorleggen. Dit kan de kosten van uw bouwproject verhogen, maar zal u verzekeren dat u gemakkelijk, op de juiste wijze vertegenwoordigd zult worden door iemand die in staat is om het huis te onderzoeken volgens het geplande bouwplan en te begrijpen hoe het gebouwd zal worden.

Een ervaren bouwopzichter weet ook met welke hoeken rekening moet worden gehouden en welke bouwvoorschriften in acht moeten worden genomen bij het opmeten van het dak voor de afmetingen of de eisen inzake draagkracht.

Laat een bouwopzichter nooit toezicht houden op of leiding geven aan bouwvakkers, zelfs niet als er een reconstructie wordt uitgevoerd. De opzichter zal in het algemeen alleen deelnemen aan de selectie van gedateerde tekeningen, zodat deze kunnen worden voorbereid voor de bouw. De wensen van de aannemer en de betekenis van de bouwopzichter zullen bepalen wat er wordt gedaan.

Lees meer

Timmerman

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.